พื้นที่คาดการณ์เพาะปลูกข้าว รายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่ (ไร่)
เขื่อนนเรศวร 275,008.55
เขื่อนแควน้อย 82,050.57
พลายชุมพล 115,006.62
ดงเศรษฐี 98,682.71
ท่าบัว 70,013.22
ท่อทองแดง 281,377.99
ชลประทานกำแพงเพชร 371,992.15
ชลประทานนครสวรรค์ 133,450.60
ชลประทานตาก 31,939.23
ชลประทานอุตรดิตถ์ 12,453.42
รวม 1,471,975.06
โครงการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่ (ไร่)
พลเทพ 153,774.24
ท่าโบสถ์ 83,559.89
สามชุก 527,141.47
ดอนเจดีย์ 195,414.47
โพธิ์พระยา 180,941.06
บรมธาตุ 168,038.32
ชัณสูตร 564,872.23
ยางมณี 76,098.33
ผักไห่ 72,934.62
บางบาล 54,764.23
เจ้าเจ็ดบางยี่หน 136,695.49
พระยาบรรลือ 139,276.42
พระพิมล 73,781.96
ภาษีเจริญ 7,919.49
มโนรมย์ 418,410.69
ช่องแค 157,233.50
โคกกะเทียม 216,544.85
เริงราง 149,526.45
มหาราช 360,915.35
ป่าสักใต้ 346,667.59
นครหลวง 169,911.85
คลองเพรียว-เสาไห้ 175,481.26
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 31,327.72
รังสิตเหนือ 149,390.21
รังสิตใต้ 377,693.79
ชลหารพิจิตร 164,319.20
พระองค์ไชยานุชิต 501,495.77
รวม 5,654,130.45