แผนที่คาดการณ์ฝนรายเดือน รายพื้นที่ ระดับอำเภอ
ภาพแสดงรายเดือน
ตารางสรุปปริมาณฝนรายเดือน (ม.ม. ต่อ เดือน) ระดับจังหวัด
จังหวัด มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
จ.กำแพงเพชร 26.88 39.53 165.10 141.52 130.41 165.97 248.64 176.10 32.28 5.36 3.51 8.73
จ.ฉะเชิงเทรา 40.79 46.82 144.95 159.77 141.92 173.30 271.00 167.42 19.35 4.38 6.36 15.75
จ.ชัยนาท 26.26 38.88 134.68 120.74 103.01 128.46 215.58 136.63 20.32 2.38 1.92 7.24
จ.ตาก 25.47 44.51 171.70 124.65 107.99 150.63 228.51 169.92 34.47 5.29 3.19 6.20
จ.นครสวรรค์ 33.33 50.95 148.42 132.65 124.93 173.09 232.53 145.22 21.04 2.60 3.77 9.20
จ.นนทบุรี 30.48 60.99 142.66 136.06 123.30 153.09 254.67 177.14 34.84 5.69 7.69 9.19
จ.น่าน 33.16 68.41 160.07 132.21 193.37 255.26 200.57 78.46 20.59 8.34 6.32 7.58
จ.ปทุมธานี 41.26 61.42 169.95 165.62 162.24 180.18 284.20 182.39 29.25 5.05 7.40 15.31
จ.พระนครศรีอยุธยา 35.21 57.13 144.88 135.58 128.26 155.05 259.32 149.68 28.30 4.15 5.27 10.58
จ.พิจิตร 30.03 41.37 143.04 132.32 136.32 205.10 243.47 125.66 18.28 4.71 6.27 9.89
จ.พิษณุโลก 33.30 54.56 164.18 153.30 160.87 230.48 253.34 119.10 19.69 6.69 6.30 11.12
จ.แพร่ 31.58 58.94 171.31 131.97 159.77 233.23 226.31 99.42 21.55 6.36 5.45 7.46
จ.ลพบุรี 36.90 60.09 134.99 118.56 113.94 154.07 228.89 125.28 21.27 3.39 4.89 7.61
จ.ลำปาง 25.99 50.98 167.91 118.39 130.01 194.87 217.26 118.02 25.94 5.83 4.36 6.26
จ.สมุทรปราการ 36.60 52.99 146.70 154.87 140.86 177.88 279.72 199.59 26.68 5.19 8.52 13.25
จ.สระบุรี 35.28 55.71 126.51 119.78 108.18 144.03 236.45 124.33 22.98 3.06 3.52 8.94
จ.สิงห์บุรี 28.53 45.76 129.27 113.40 102.20 129.44 225.54 129.38 23.05 2.88 3.68 6.67
จ.สุโขทัย 24.19 44.27 174.53 142.16 132.60 193.72 248.74 138.84 26.88 5.87 4.74 7.10
จ.สุพรรณบุรี 22.63 34.29 122.10 102.33 90.99 116.64 212.20 148.04 27.02 3.18 2.27 4.69
จ.อ่างทอง 25.82 45.94 116.69 107.71 89.67 130.66 220.00 137.41 27.37 3.42 2.44 6.14
จ.อุตรดิตถ์ 30.11 52.52 176.87 160.34 157.86 240.44 244.35 107.66 19.14 5.43 5.41 8.15
จ.อุทัยธานี 30.82 39.54 151.19 133.51 112.05 152.17 229.55 161.49 25.34 2.62 1.76 9.47
กรุงเทพมหานคร 40.93 60.00 160.07 162.63 150.73 177.81 280.05 193.97 29.63 5.56 8.99 14.20